Byalagets stadgar

§1

FIRMA

Föreningens firma är Stocksbo-Åbo-Brinnasen byalag

§2

ÄNDAMÅL

Föreningen är politiskt och religiöst neutral. Föreningen skall verka för byarnas fortlevnad och utveckling samt främja bygemenskapen genom olika aktiviteter.

§3

SÄTE

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Stocksbo, Åbo och Brinnasen, Ljusdals kommun, Gävleborgs län.

§4

INTRÄDE

Medlemskap i föreningen kan erhållas av förening eller enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och syfte.

§5

AVGIFTER

Medlem betalar årsavgift enligt regler och med belopp som årligen fastställs av årsmötet.

§6

UTESLUTNING

Bryter medlem mot dessa stadgar, eller på annat sätt skadar föreningen eller motarbetar dess syften kan styrelsen, om den är enhällig, eller årsmötet utesluta medlemmen ur föreningen. Den som inte godtar styrelsens beslut om uteslutning äger hänskjutna frågan till årsmötets prövning.

§7

MEDLEMSFÖRTECKNING

Det åligger styrelsen att föra medlemsförteckning. Av förteckning skall framgå medlemmarnas namn och adress samt uppgift om inbetald medlemsavgift (årsavgift).

§8

ORGAN

Föreningens organ är:

1. Årsmötet

2. Styrelsen

3. Revisorer

§9

ÅRSMÖTE

Ordinarie årsmöte hålls årligen före 1 april. Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorer finner detta nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlat.

Vid årsmöte har varje medlem en röst.

Såväl val som frågor avgörs genom öppen omröstning om icke sluten begärs. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst. Vid val avgör dock lotten.

§10

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande för mötet

2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötets protokoll

4. Fastställande av röstlängd

5. Godkännande av kallelse

6. Anmälan av övriga ärenden

7. Styrelsens redovisning av det gångna räkenskapsåret

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

10. Val av ordförande i föreningen

11. Beslut angående antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.

12. Val av övriga ledamöter och suppleanter

13. Val av revisorer samt suppleanter

14. Val av valberedning

15. Beslut om nästkommande års årsavgift

16. Antagande av budget och verksamhetsplan

17. Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet.

18. Övriga ärenden

§11

På extra årsmöte får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelse.

§12

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Kallelse till årsmöte skall ske senast 14 dagar före mötet.

§13

STYRELSEN

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av ett antal ledamöter samt suppleanter som bestäms av årsmötet. Ledamöter och suppleanter utses för två år. Ordförande väljs dock på ett år.

§14

Styrelsen sammanträder när ordförande finner det lämpligt eller då minst en av styrelsen ledamöter hos ordförande begär sammanträde.

§15

Till styrelsesammanträde skall ordinarie ledamöter och suppleanter kallas. Suppleanter har rösträtt vid ordinarie ledamots frånvaro. Styrelsen är beslutsför när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§16

Det åligger styrelsen att med iakttagande av dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter.

§17

FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören, att teckna var för sig.

§18

RÄKENSKAPER

Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1 januari till 31 december. Styrelsen skall överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna senast 30 dagar före ordinarie årsmöte.

§19

REVISORER

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två av ordinarie årsmöte utsedda revisorer. För revisorerna skall utses suppleanter. Val av ordinarie revisor och suppleant för denne gäller för tiden till dess ordinarie årsmöte hållit året efter valet.

Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast 10 dagar före ordinarie årsmöte.

§20

ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR SAMT LIKVIDATION

Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation fattas på två av vararandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Beslut skall för att vara gällande på den senare stämman biträtts av minst 2/3 av de röstande.

§21

UPPLÖSNING

Skulle föreningen upplösas skall föreningens behållna tillgångar tillfalla en fond med uppgift att främja livet i byarna Stocksbo Åbo och Brinnasen.

Ovanstående reviderade stadgar har antagits på årsmötet 2015-03-15 samt av ett extra årsmöte.