Protokoll från årsmötet 2019

Den 2019-03-24 i jaktstugan, Blåst
Närvarande: 17 personer

§1 Val av ordförande
Bengt Jönsson valdes till ordförande för mötet.

§2 Val av sekreterare
Maria Haglund valdes till sekreterare för mötet.

§3 Val av justeringspersoner tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.
Jon-Erik Botås och Mats Bergkvist valdes.

§4 Fastställande av röstlängd

Medlemsförteckningen gäller

§5 Godkännande av kallelse
Kallelsen godkändes.

§6 Anmälan av övriga ärenden

Ett övrigt ärenden.

§7 Styrelsen redovisning över det gångna räkenskapsåret.

Redovisningen godkändes. 

§8 Revisorernas berättelse
Revisor Bengt Jönsson läste upp revisionsberättelsen.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§10 Val av ordförande i föreningen

Maria Haglund omval på 1 år

§11 Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
Kassör                 Ulrika Eriksson                     Omval till 2021
Sekreterare          Maria Haglund                      Kvarstår till 2020
Ledamot              Catharina Olsson – Lindh     Kvarstår till 2020
Ledamot              Stefan Mårdberg                   Omval till 2021
Ledamot              Runar Isidorsson                   Kvarstår till 2020                     
Ledamot              Jon-Erik Botås                      Nyval till 2021
Suppleant            KG Jonsson-Finne                 Nyval till 2021
Suppleant            Carl-Johan Staffansson         Kvarstår till 2020                  
Suppleant            Mats Bergkvist                      Kvarstår till 2021

§12 Val av revisorer samt suppleant
Revisor                    Bengt Jönsson                  Omval 1 år
Revisor                    Stefan Bergegård              Omval 1 år
Ersättare                  Tore Sjölund                     Omval 1 år

§13 Val av valberedning

Ingen valberedning valdes.

§14 Beslut om nästkommande års medlemsavgift (2020)

Oförändrad – 100 kr/hushåll.

§15 Antagande av verksamhetsplan

Bengt Jönsson läste upp den och verksamhetsplanen antas av årsmötet.

§16 Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet

§17 övriga ärenden    

– Ny i byn – present till en tjej som föddes 2018 kommer att levereras.

-Julgranslistan:
2019 – Sotas, 2020 – Mårtens, 2021 – Lill-Springs

– Bygdepengen, kan ansökas om först under 2020 från Högkölens vindkraftspark.

– Aktiv medlems-lista upprättas med hjälp av Facebook. Anmäl dig om du vill hjälpa till vid byalagets aktiviteter.

– Ulla Hast – Plocka upp/ta undan efter hundarna längs vägarna.

§18 Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. Efteråt serverades fika.