Gör en ansökan om bygdemedel!

Varje år är det möjligt att söka så kallade bygdemedel för att finansiera projekt eller anläggningar som främjar lokalsamhället. Vi uppmanar därför alla att komma in med förslag till ansökningar för projekt som kan göra utveckla byarna och komma alla bybor till gagn! 

Så här gör du

Ladda hem denna mall. Fyll sedan i anvisade fält och skicka in denna senast 1 februari till byalagets styrelse, på info@stocksbo.se

Klicka här för att ladda ner exempel på tidigare gjorda ansökningar.

Styrelsen kommer sedan gå igenom ansökan och om den bedöms vara tillräcklig, skicka in denna via kommunens e-tjänst.

Sista anmälningsdag hos Ljusdals Kommun är 28 februari årligen.

Vad är bygdemedel?

De företag som driver vindkraftsanläggningar i kommunen betalar årligen ut s.k. bygdemedel för att kompensera nyttjande av kommunens naturresurser.

Avtalen ser sannolikt lite olika ut, men typiskt är att en liten andel av bruttointäkten av anläggningen avsätts (t.ex. 0,25% för Svartvallsberget) för att delas ut som bygdemedel. Föreningar, företag och enskilda privatpersoner i bygden kan söka pengar ur dessa bygdemedel med motkravet att dessa ska användas till projekt eller gemensamma anläggningar som är positiva eller till nytta för lokalsamhället, d.v.s. för den bygd och befolkning där vindresurserna utnyttjas.

Ljusdals kommun sammanställer inkomna ansökningar, samråder med Färilarådet, samt prövar nyttan och betydelsen av investeringen/projektet. Kommunstyrelsen beslutar sedan om tilldelning.

Det finns fyra anläggningar inom Ljusdals Kommun, som det är möjligt att söka bygdemedel för: Svartvallsberget, Sörby (Järvsö), Våsberget (Ramsjö) och Högkölen (Risarven). För Stocksbos del är de vindkraftsparker som är närmast, Högkölen och Svartvallsberget. 

År 2020 fick gjorde byalaget två ansökningar, en för fortsatt renovering av kraftstationen och en för iordninggörande av den skogskoja på hjul som byalaget fått till skänks av Tore Sjölund. Byalaget beviljades 75 000 kr för kraftstationen och 10 000 kr för iordningsställande av skogskojan.  

Mer information om bygdemedel finns att finna här: Ljusdals Kommun – Bygdemedel

Kriterier för ansökningarna från byalaget

Gällande ansökningarna med byalaget som avsändare, så har styrelsen beslutat om följande riktlinjer:

  • Byalaget är avsändare för de färdiga ansökningar som ska skickas in till Ljusdals kommun och de ansökningar som görs ska ha en direkt koppling till byarna och byborna.

  • Färdiga förslag till ansökan ska inkomma till styrelsen senast två veckor innan sista ansökningsdag

  • Styrelsen förbehåller sig rätten att avvisa en ansökan om denna inte uppfyller de ställda kriterierna i kommunens ansökningsblankett eller om det inte finns några medlemmar som är villiga att stå för genomförandet av projektet om detta skulle beviljas bygdemedel.